پذیرش

برای پذیرش در تورتور ملزم به انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی
آموزش پیش دبستانی و تکمیلی
“مدرسه سان کد” است.

لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرش:

شما کاملاً موظف هستید که در مورد ما اطلاع دهید موارد زیر:

کارکنان Turitor هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

هزینه ها

برای پذیرش در تورتور ملزم به انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی
آموزش پیش دبستانی و تکمیلی
“مدرسه سان کد” است.

مدرس

کلوب های بعد از مدرسه

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

کارکنان تورنت هر دو رویکرد دانش محور و سازنده برای یادگیری را دنبال می کنند. رویکرد دانش محور دانش آموزی بر نیازهای هر دانش آموز ، توانایی ها ، علایق و سبک های یادگیری متمرکز است.

در خبرنامه ما عضو شوید